• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் முத்தஸ்ஸிர் (போர்த்திக்கொண்டிருப்பவர்)