• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் முர்ஸலாத் (அனுப்பப்படுபவை)