• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அந் நாஜிஆத் (பறிப்பவர்கள்)