• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த பொருள்கள்)