• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அபஸ (கடு கடுத்தார்)