• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அத் தக்வீர் (சுருட்டுதல்)