• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் இன்ஃபிதார் (வெடித்துப் போதல்)