• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் முதஃப்ஃபிஃபீன் (நிறுவையில் மோசம் செய்தல்)