• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் இன்ஷிகாக் (பிளந்து போதல்)