• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் புரூஜ் (கிரகங்கள்)