• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் காஷியா (மூடிக் கொள்ளுதல்)