• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் ஃபஜ்ரி (விடியற்காலை)