• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அஷ் ஷம்ஸ் (சூரியன்)