• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அள் ளுஹா (முற்பகல்)