• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அலம் நஷ்ரஹ் (விரிவாக்கல்)