• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் அலஃக் (இரத்தக்கட்டி)