• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அல் பய்யினா (தெளிவான ஆதாரம்)