• அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)

  • அஜ் ஜில்ஜால் (அதிர்ச்சி)