Tamil Islamic Media

ரியாளுஸ்ஸாலிஹீன் ஆடியோ புத்தகம் (MP3)Audio (MP3) Tamil Book (PDF) English Book (PDF)

RiyadusSaliheen இமாம் நவவி(ரஹ்) அவர்கள் பல்வேறு தலைப்புகளில் பயனுள்ள பல நூல்களை எழுதியுள்ளார்கள். அவை
யாவும் மக்களின் வரவேற்பையும் நன்மதிப்பையும் பெற்றன. மார்க்க அறிஞர்கள் அந் நூல்களை பல கோணங்களில் ஆய்வு செய்தனர்., தாங்களும் பயன் பெற்றனர்., மக்களுக்கும் பயனளித்தனர்.

இமாம் நவவி அவர்களின் நூல்களில் மக்களின் அதிகப் பயன்பாட்டிற்குரிய, பாமரர் - பண்டிதர் அனை
வரிடையேயும் அறிமுக மான நூல்தான் ரியாளுஸ் ஸாலிஹீன் மின் கலாமி ஸைய்யிதில் முர்ஸலீன்.
அனைத்துத் தரப்பு மக்களிடையும் இத்தொகுப்பு அதிகஅளவு புகழ் பெற்றதற்குக் காரணம், இந்நூல்
வாழ்க்கையின் எல்லாத் துறைகளுக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய சீரான அறிவுரைகளைத் தனித் தனித் தலைப்புகள் அமைத்துச் சிறப்பாய் வழங்குகிறது என்பதுதான்.

இஸ்லாத்தின் நன்நெறிகளிலும் நற்குணங்களிலும் நல்லார்வத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஒவ்வொரு
பாடத்திற்கும் குர்ஆன் வசனங்களை மணி மகுடமாகச் சூட்டி ஆர்வமூட்டுதல், அச்சறுத்துதல் எனும் இரு
அம்சங்களைக் கொண்ட ஹதீஸ்களையும் அணிகலன்களாக அணிவித்துப் பார்ப்போரும் படிப்போரும் கேட்போரும் இன்புறும் வகையில் அறிவுக்கு அருசவை விருந்தொன்றை இந்நூல் படைத்துத் தருகிறது!.

புத்தகங்களை படிக்க, நேரமின்மையையும், சலிப்பையும் காரணம் காட்டி நபிகளாரின் பொன்னான மொழிகள் நம் உள்ளத்தை அடையாமல் இருப்பதை தவிர்க்க இவ்வகை ஒலி வடிவங்கள் உதவக்கூடும். இதனை வாகனங்களில் பயணிக்கும்போதும், கடைகளில் வேலைப்பார்க்கும்போதும், பெண்கள் வீட்டுவேலைகளைப்பார்க்கும்போதும், சமையலறையில் இருக்கும்போதுமாக, இப்படி பல நேரங்களிலும், வகைகளிகும் கேட்கலாம். மேலும் தங்கள் அலைபேசியில் சேமித்து வைத்து நண்பர்களுக்கு ப்ளூடூத் (Bluetooth) மூலமும் அனுப்பலாம். (நன்றி: http://www.tamilaudioislam.com/)
Audio Books
Ryadussaliheen
0. Riyad As Saliheen: Introduction Posted Date
0-0-2013
An extremely popular and useful compilation of authentic hadith. Covering every aspect of Islamic belief and moral conduct, it selects approximately 2000 hadith from the six major collections: Bukhari, Muslim, Abu Dawood, Tirmidhi, An-Nisai and Ibn Majah. It serves as an excellent hadith primer and daily reader. Wide range of topics: sincerity of purpose, spending in the way of Allah, rules of fasting, seeking knowledge, attending funerals and safeguarding the Quran. Size
5,554
Duration
7:53
Downloaded
410
Listened
221
1. Riyad As Saliheen: Chapter-01: Intention - Hadith 1 to 14 Posted Date
0-0-2013
Chapter-1
Intention
> Hadith from 1 to 14
Size
12,016
Duration
17:04
Downloaded
857
Listened
235
2. Riyad As Saliheen: Chapter-02: Repentance - Hadith 13 to 24 Posted Date
0-0-2013
Chapter-2
Intention
> Hadith from 13 to 24
Size
12,016
Duration
17:04
Downloaded
1629
Listened
211
3. Riyad As Saliheen: Chapter-03: Patience Posted Date
0-0-2013
O you who believe! Endure and be more patient (than your enemy), and guard your territory by stationing army units permanently at the places from where the enemy can attack you, and fear Allah, so that you may be successful. (3:200) Size
28,741
Duration
40:51
Downloaded
407
Listened
158
4. Riyad As Saliheen: Chapter-04: Truthfulness Posted Date
0-0-2013
O you who believe! Be afraid of Allah, and be with those who are true (in words and deeds) (9:119) Size
5,758
Duration
08:10
Downloaded
534
Listened
89
5. Riyad As Saliheen: Chapter-05: Watchfulness Posted Date
0-0-2013
Allah knows the fraud of the eyes, and all that the breasts conceal. (40:19) Size
9,182
Duration
13:02
Downloaded
314
Listened
82
6. Riyad As Saliheen: Chapter-06: Piety Posted Date
0-0-2013
O you who believe! Fear Allah (by doing all that He has ordered and by abstaining from all that He has forbidden) as He should be feared. [Obey Him, be thankful to Him, and remember Him always], and die not except in a state of Islam (as Muslims) with complete submission to Allah. (3:102) Size
3,603
Duration
05:06
Downloaded
294
Listened
104
7. Riyad As Saliheen: Chapter-07: Firm belief Posted Date
0-0-2013
And when the believers saw Al-Ahzab (the Confederates), they said: "This is what Allah and His Messenger (Muhammad ) had promised us, and Allah and His Messenger (Muhammad ) had spoken the truth, and it only added to their faith and to their submissiveness (to Allah) (33:22) Size
13,008
Duration
18:29
Downloaded
463
Listened
183
8. Riyad As Saliheen: Chapter: 08-10 Hadith: 85-94 Posted Date
0-0-2013
Size
8,752
Duration
12:26
Downloaded
650
Listened
154
9. Riyad As Saliheen: Chapter: 11-15 Hadith: 095-155 Posted Date
0-0-2013
Size
45,590
Duration
01:04:49
Downloaded
305
Listened
97
10. Riyad As Saliheen: Chapter: 16-20 Hadith: 156-176 Posted Date
0-0-2013
Size
26,155
Duration
37:11
Downloaded
440
Listened
104
11. Riyad As Saliheen: Chapter: 21-25 adith: 177-202 Posted Date
0-0-2013
Size
26,640
Duration
37:52
Downloaded
339
Listened
240
12. Riyad As Saliheen: Chapter: 26-30 Hadith: 203-247 Posted Date
0-0-2013
Chapter 26: Unlawfulness of Oppression and Restoring Others Rights
Chapter 27: Reverence towards the Sanctity of the Muslims
Chapter 28: Covering Faults of the Muslims
Chapter 29: Fulfillment of the needs of the Muslims
Chapter 30: Intercession
Size
30,412
Duration
43:14
Downloaded
275
Listened
111
13. Riyad As Saliheen: Chapter: 31-35 Hadith: 248-288 Posted Date
0-0-2013
Chapter 31: Making peace among people.
Chapter 32: Superior of weak and unrenowned Muslims.
Chapter 33: Benevolent treatment towards orphans, girls, the weak, the poor and the humble persons.
Chapter 34: Recommendations with regards to women.
Chapter 35: Husbands rights concerning his wife.
Size
33,175
Duration
47:10
Downloaded
299
Listened
87
14. Riyad As Saliheen: Chapter: 36-40 Hadith: 289-335 Posted Date
0-0-2013
Chapter 36: Sustentation of the Members of the Family.
Chapter 37: Spending favorite things for the sake of Allah.
Chapter 38: Urging kith and kin to Obey Allah and refrain from evils.
Chapter 39: Rights of Neighbors.
Chapter 40: Kind Treatment towards Parents and establishment of the ties of Blood Relationship.
Size
33,378
Duration
47:27
Downloaded
314
Listened
117
15. Riyad As Saliheen: Chapter: 41-45 Hadith: 336-374 Posted Date
0-0-2013
Chapter 41: Prohibition of Disobeying Parents and severance of Relations.
Chapter 42: Excellence in doing Good to the Friends of Parents and other Relatives.
Chapter 43: Showing reverence to the Family of messenger of Allah (pbuh).
Chapter 44: Revering the Scholars and Elders, Preferring them to others and raising their Status.
Chapter 45: Visiting the Pious Persons, loving them and adoption of their company.
Size
34,179
Duration
48:35
Downloaded
560
Listened
136
16. Riyad As Saliheen: Chapter: 46-50 Hadith: 375-411 Posted Date
0-0-2013
Chapter 46: Excellence and Etiquette of Sincere love for the sake of Allah.
Chapter 47: Signs of Allah's love for His slaves and the efforts for its Achievement.
Chapter 48: Warning against persecution of the Pious, the Weak and the Indigent.
Chapter 49: Making Judgment of people keeping in view their evident actions and leaving their hidden Actions to Allah (swt).
Chapter 50: Fear (of Allah).
Size
34,270
Duration
48:43
Downloaded
505
Listened
246
17. Riyad As Saliheen: Chapter: 51-55 Hadith:412-490 Posted Date
0-0-2013
Chapter 51: Hope in the mercy of Allah.
Chapter 52:Excellence of Good Hopes.
Chapter 53: Combining Hope and Fear (of Allah).
Chapter 54: Excellence of Weeping out of Fear from Allah (swt).
Chapter 55: Excellence of Leading an Ascetic Life, and Virtues of Simple Life.
Size
67,601
Duration
01:36:07
Downloaded
348
Listened
95
18. Riyad As Saliheen: Chapter: 56-60 Hadith: 491-562 Posted Date
0-0-2013
Chapter 56: Excellence of Simple Living and being Content with Little.
Chapter 57: Contentment and Self-esteem and avoidance of unnecessary begging of People.
Chapter 58:Permissibility of Assistance without Greed.
Chapter 59: Encouraging Livelihood by (working with) Hands and Abstaining from Begging.
Chapter 60: Excellence of Generosity and Spending in a Good cause with Reliance on Allah.
Size
61,976
Duration
01:28:08
Downloaded
328
Listened
106
19. Riyad As Saliheen: Chapter: 61-65 Hadith: 563-580 Posted Date
0-0-2013
Chapter 61: Prohibition of Miserliness.
Chapter 62:Selflessness and Sympathy.
Chapter 63: Competition in matters of the Hereafter.
Chapter 64: Excellence of a Grateful Rich Man.
Chapter 65:Remembrance of Death and Restraint of Wishes.
Size
22,644
Duration
32:11
Downloaded
255
Listened
121
20. Riyad As Saliheen: Chapter: 66-70 Hadith: 581-601 Posted Date
0-0-2013
Chapter 66: Desirability of visiting the Graves for men, and that they should say Chapter 67: Abomination of longing for Death Chapter 68: Leading an Abstemious Life and refraining from the Doubtful Chapter 69: Desirability of Seclusion at times of corruption committed by the people of the World Chapter 70: Excellence of mixing with People and attending their social activities Size
14,891
Duration
21:09
Downloaded
248
Listened
118
21. Riyad As Saliheen: Chapter: 71-75 Hadith: 602-647 Posted Date
0-0-2013
Chapter 71: Modesty and Courtesy towards the Believers.
Chapter 72: Condemnation of Pride and Self-Conceit Chapter 73: Good Conduct.
Chapter 74: Clemency, Tolerance and Gentleness.
Chapter 75: Forgiveness of the Ignorant
Size
40,770
Duration
43:29
Downloaded
251
Listened
120
22. Riyad As Saliheen: Chapter: 76-80 Hadith: 648-673 Posted Date
0-0-2013
Chapter 76: Endurance of Afflictions
Chapter 77: Indignation against the Transgression of Divine Laws
Chapter 78: Obligation of Rulers to show Kindness to their Subjects
Chapter 79: The Just Ruler
Chapter 80: Obligation of Obedience to the Ruler in what is Lawful and Prohibition of Obeying them in what is Unlawful
Size
26,531
Duration
28:17
Downloaded
234
Listened
135
23. 23. Riyad As Saliheen: Chapter: 81-83 Hadith: 674-680 Posted Date
0-0-2013
Chapter 81: Undesirability of Aspiring for Office.
Chapter 82: Appointment of Pious Governors, Advisors and Judges.
Chapter 83: Prohibition of Appointing an Aspirant Person to a Public Office of Authority.
Size
6,978
Duration
07:25
Downloaded
203
Listened
78
24. 24. Riyad As Saliheen: Chapter: 84-90 Hadith: 681-698 Posted Date
0-0-2013
Chapter 84: Exaltation of Modesty.
Chapter 85: Secrecy of Private Matters (Guarding Secrets).
Chapter 86: Fulfillment of Promises.
Chapter 87: Safeguarding and Perpetuating Good Habits.
Chapter 88: Excellence of meeting with a smiling Countenance and Politeness in Speech.
Chapter 89: Clarity of Discourse.
Chapter 90: Listening Attentively.
Size
19,259
Duration
20:31
Downloaded
196
Listened
93
25. 25. Riyad As Saliheen: Chapter: 91-95 Hadith: 699-711 Posted Date
0-0-2013
Chapter 91: Brevity in Preaching.
Chapter 92: Dignity and Tranquility.
Chapter 93: Excellence of Walking Solemnly (Towards the Mosque) to perform As-Salat (The Prayer) and other Religious Duties.
Chapter 94: Honoring the Guest.
Chapter 95: Excellence of Conveying Glad Tidings and Congratulations
Size
25,409
Duration
27:05
Downloaded
267
Listened
105
26. 26. Riyad As Saliheen: Chapter: 96-99 Hadith: 712-727 Posted Date
0-0-2013
Chapter 96: Bidding Farewell and Advising on the Eve of Departure for a Journey or other Things.
Chapter 97: Istikhara (Seeking Guidance from Allah), and Consultation.
Chapter 98: Excellence of Adopting Different Routes for going and returning on \'Eid Prayer and various other Occasions.
Chapter 99: Excellence of using the right Hand for Performing various good Acts.
Size
17,917
Duration
19:06
Downloaded
309
Listened
218
27. 27. Riyad As Saliheen: Chapter: 100-105 Hadith: 728-742 Posted Date
0-0-2013
Chapter 100: Mentioning Bismillah before and saying Al-Hamdulillah after Eating
Chapter 101: Prohibition of Criticizing Food
Chapter 102: Response to an Invitation extended to a Man observing Saum (Fasting)
Chapter 103: What should one say to the Host if an uninvited Person is accompanied with an invited Person
Chapter 104: Eating from what is in front of One
Chapter 105: Prohibition of Eating two Date-fruits Simultaneously
Size
12,666
Duration
13:30
Downloaded
223
Listened
94
28. 27. Riyad As Saliheen: Chapter: 106-110 Hadith: 743-756 Posted Date
0-0-2013
Chapter 106: What should a Person say or do when he Eats but is not Satisfied
Chapter 107: Eating from the Side of the Vessel
Chapter 108: Undesirability of Eating in a Reclining Posture
Chapter 109: Excellence of Eating with three Fingers and Licking them
Chapter 110: Merit of Sharing Food
Size
9,398
Duration
10:01
Downloaded
227
Listened
96
29. 29. Riyad As Saliheen: Chapter: 111-116 Hadith: 757-778 Posted Date
0-0-2013
Chapter 111: Etiquette of Drinking Water
Chapter 112: Undesirability of Drinking directly from the mouth of a Water-Skin
Chapter 113: Undesirability of blowing into the Vessel while Drinking
Chapter 114: Permission to Drink while in a standing Posture
Chapter 115: Excellence of Cupbearer drinking Last
Chapter 116: Permissibility of drinking water from clean Vessels of all types except Gold and Silver ones
Size
13,567
Duration
14:28
Downloaded
314
Listened
218
30. 30. Riyad As Saliheen: Chapter: 117-120 Hadith: 779-802 Posted Date
0-0-2014
Chapter 117: Excellence of wearing white clothes and the permissibility of wearing red, green, yellow and black clothes made from Cotton, Linen but not Silk.
Chapter 118: Excellence of Qamees.
Chapter 119: Description of the length of Qamees and the Sleeves, the end of the Turban, the Prohibition of wearing long Garments out of Pride and the undesirability of wearing them without Pride.
Chapter 120: Excellence of giving up Elegant Clothes for Humility.
Size
19,981
Duration
21:18
Downloaded
150
Listened
53
31. 31. Riyad As Saliheen: Chapter: 121-126 Hadith: 803-813 Posted Date
0-0-2014
Chapter 121: Excellence of Adopting Moderation in Dress.
Chapter 122: Prohibition of wearing Silk for men and its permissibility for Women.
Chapter 123: Lawfulness to wear Silk in case one is suffering from an Itch.
Chapter 124: Prohibition of using the skin of the Leopard.
Chapter 125: Supplication at the time of wearing new Dress or Shoes.
Chapter 126: Excellence of Starting from the right side first while wearing a Dress (or a pair of Shoes)
Size
6,764
Duration
07:12
Downloaded
159
Listened
80
32. 32. Riyad As Saliheen: Chapter: 127-130 Hadith: 814-844 Posted Date
0-0-2014
Chapter 127: What is to be said at the time of Sleeping.
Chapter 128: Manners of Lying down on one\'s back and placing one leg upon the Other.
Chapter 129: Etiquette of Attending company and sitting with Companions.
Chapter 130: Visions in Dream and matters relating to them.
Size
20,690
Duration
22:03
Downloaded
165
Listened
86
33. 33. Riyad As Saliheen: Chapter: 131-143 Hadith: 845-893 Posted Date
0-0-2014
Chapter 131: Excellence of Promoting Greetings.
Chapter 132: Words to be used for offering Greetings.
Chapter 133: Etiquette of offering Greetings.
Chapter 134: Excellence of Greeting the Acquaintance Repeatedly.
Chapter 135: Excellence of Greeting at the time of entry into the House.
Chapter 136: Greeting the Children.
Chapter 137: Greeting ones Wife and other Women.
Chapter 138: Greeting the non-Muslims and Prohibition of taking an Initiative.
Chapter 139: Excellence of Greeting on Arrival and Departure.
Chapter 140: Seeking Permission to enter (somebodys House) and Manners relating to it.
Chapter 141: Seeking Permission to enter by telling one\'s Name.
Chapter 142: Saying Al-Hamdulillah on Sneezing, its reply and Manners relating to Sneezing and Yawning.
Chapter 143: Excellence of Hand shaking at the time of Meeting
Size
37,150
Duration
39:36
Downloaded
229
Listened
140
34. 34. Riyad As Saliheen: Chapter: 144-165 Hadith: 894-955 Posted Date
0-0-2014
Chapter 144: Following the Funeral, and Matters relating to Illness and Death Size
56,046
Duration
59:46
Downloaded
176
Listened
65
35. 35. Riyad As Saliheen: Chapter: 166-179 Hadith: 956-990 Posted Date
0-0-2014
Chapter 166: The Desirability of setting on a Journey on Thursday in the Early part of the Day Size
29,847
Duration
31:49
Downloaded
161
Listened
66
36. 36. Riyad As Saliheen: Chapter: 180-190 Hadith: 991-1063 Posted Date
0-0-2014
Chapter 180: The Excellence of Reciting the Quran; Size
53,494
Duration
57:03
Downloaded
302
Listened
93
37. 37. Riyad As Saliheen: Chapter: 191-200 Hadith: 1064-1121 Posted Date
0-0-2014
Chapter 191: The Excellence of Performing Salat (Prayers) in Congregation; Size
53,494
Duration
26:18
Downloaded
295
Listened
143
38. 38. Riyad As Saliheen: Chapter: 201-210 Hadith: 1122-1158 Posted Date
0-0-2014
Chapter 201: Sunnah of the Maghrib Prayer
Chapter 202: Sunnah of the Isha Prayer
Chapter 203: Sunnah of Friday Prayer
Chapter 204: Desirability of offering Nawfil (Voluntary or Optional) Prayers at Home
Chapter 205: Witr Prayer, its Time and Ruling
Chapter 206: Merit of the (Optional) Duha (Forenoon) Prayer
Chapter 207: Time for the Duha (Forenoon Optional) Prayer
Chapter 208: Inducement to Perform Tahiyyat-ul-Masjid (Upon Entering the Mosque)
Chapter 209: The Excellence of Performing two Rakah of Voluntary Prayer after Ablution
Chapter 210: The Excellence of Friday Prayer
Size
24,674
Duration
26:18
Downloaded
238
Listened
72
39. 39. Riyad As Saliheen: Chapter: 211-220 Hadith: 1159-1228 Posted Date
0-0-2014
Chapter 211: The Desirability of Prostrating out of Gratitude
Chapter 212: Excellence of Standing in Prayer at Night
Chapter 213: The Excellence of Optional (Tawawih) Prayer during Ramadan
Chapter 214: The Superiority of Lailat-ul-Qadr (the Night of Decree)
Chapter 215: The Excellence of using Miswak (Tooth-Stick)
Chapter 216: The Excellence and Obligation of the Payment of Zakat
Chapter 217: The Excellence of Observing Saum (Fasts) during Ramadan
Chapter 218: The Excellence of Spending out Charity during Ramadan
Chapter 219: The Prohibition of Observing Saum (Fasting) after the Middle of Shaaban
Chapter 220: Supplication at the Sight of the Crescent (At the outset of Every Lunar Month)
Size
56,092
Duration
59:49
Downloaded
174
Listened
80
40. 40. Riyad As Saliheen: Chapter: 221-231 Hadith: 1229-1267 Posted Date
0-0-2014
Chapter 221: Merit of Suhur (Predawn meal in Ramadan) and the Excellence of Delaying having it till before Dawn
Chapter 222: The Superiority of Hastening to Break the Fast, and the supplication to say upon Breaking it
Chapter 223: Safeguarding As-Saum (The Fast)
Chapter 224: Matters relating to As-Saum (Fasting)
Chapter 225: The Excellence of Observing Saum (Fasting) in the months of Muharram and Shaaban and the Secred Months
Chapter 226: The Excellence of As-Saum (The Fast) during the first ten Days of Dhul-Hijjah
Chapter 227: The Excellence of Observing Saum on the Day of Arafah, Ashura and Tasua (i.e., 9th of Muharram)
Chapter 228: The Desirability of Fasting six Days in the Month of Shawwal
Chapter 229: The Desirability of Observing Saum (Fasting) on Monday and Thursday
Chapter 230: The Desirability of Observing Three Days of Fasting in Every Month
Chapter 231: The Merit of Providing something to the Person Observing Saum (Fasting) for breaking the Fast
Size
24,140
Duration
25:44
Downloaded
238
Listened
135
41. 41. Riyad As Saliheen: Chapter: 232-233 Hadith: 1268-1284 Posted Date
0-0-2014
Chapter 232: Itikaf (Seclusion in the Mosque) in the Month of Ramadan
Chapter 233: The Obligation of Hajj (Pilgrimage) and its Excellence
Size
10,954
Duration
11:40
Downloaded
177
Listened
61
42. 42. Riyad As Saliheen: Chapter: 234 Hadith: 1285-1352 Posted Date
0-0-2014
Chapter 234: Obligation of Jihad Size
53,678
Duration
57:14
Downloaded
189
Listened
49
43. 43. Riyad As Saliheen: Chapter: 235-240 Hadith: 1285-1375 Posted Date
0-0-2014
Chapter 235: Martyrdom without Fighting.
Chapter 236: The Merit of Emancipation of Slaves.
Chapter 237: The Excellence of Kind Attitude towards Slaves.
Chapter 238: The Merit of the Dutiful Slave.
Chapter 239: The Excellence of Worship in the time of Tribulations.
Chapter 240: Excellence of Fair Bargaining and Matters Relation to it.
Size
19,054
Duration
20:18
Downloaded
183
Listened
53
44. 44. Riyad As Saliheen: Chapter: 241 Hadith: 1376-1392 Posted Date
0-0-2014
Chapter 241: Virtues of Knowledge which is Learnt and Taught for the sake of Allah Size
11,757
Duration
12:31
Downloaded
164
Listened
60
45. 45. Riyad As Saliheen: Chapter: 242 Hadith: 1393-1396 Posted Date
0-0-2014
Chapter 242: The Obligation of Gratitude Size
12,262
Duration
13:04
Downloaded
233
Listened
178
46. 46. Riyad As Saliheen: Chapter: 244 Hadith: 1408-1464 Posted Date
0-0-2014
Chapter 244: The Excellence of the Remembrance of Allah Size
33,968
Duration
36:13
Downloaded
142
Listened
43
47. 47. Riyad As Saliheen: Chapter: 245-249 Hadith: 1444_1464 Posted Date
0-0-2014
Chapter 245: Remembrance of Allah in all Conditions
Chapter 246: Supplication at the time of going to Bed and Waking up
Chapter 247: The Excellence of Gathering in which Allah is Remembered
Chapter 248: Remembrance of Allah in the Morning and in the Evening
Chapter 249: Supplication before going to Bed
Size
29,215
Duration
31:09
Downloaded
379
Listened
61
48. 48. Riyad As Saliheen: Chapter: 250-253 Hadith: 1465-1510 Posted Date
0-0-2014
Chapter 250: Issues regarding Supplications, their Virtues and Supplications of the Prophet (pbuh).
Chapter 251: The Excellence of Supplicating in ones Absence.
Chapter 252: Some Verdicts Pertaining to Supplications.
Chapter 253: Superiority of Auliya and their Marvels.
Size
56,793
Duration
01:00:34
Downloaded
229
Listened
66
49. 49. Riyad As Saliheen: Chapter: 254-264 Hadith: 1511-1558 Posted Date
0-0-2014
Chapter 254: The Prohibition of Backbiting and the Commandment of Guarding ones Tongue.
Chapter 255 Prohibition of Listening to Backbiting.
Chapter 256 Some cases where it is permissible to Backbite.
Chapter 257 Prohibition of Calumny.
Chapter 258 Prohibition of Carrying tales of the Officers.
Chapter 259 Condemnation of Double-faced People.
Chapter 260 Condemnation and Prohibition of Falsehood.
Chapter 261 Falsehood that is Permissible.
Chapter 262 Ascertainment of what one Hears and Narrates.
Chapter 263 Prohibition of Giving False Testimony.
Chapter 264 Prohibition of Cursing one Particular Man or Animal.
Size
54,827
Duration
58:28
Downloaded
207
Listened
76
50. 50. Riyad As Saliheen: Chapter: 265-284 Hadith: 1559-1611 Posted Date
0-0-2014
Chapter 265: Justification of Cursing the Wrongdoers without Specifying one of them.
Chapter 266: Prohibition of Reviling a Muslim without any cause.
Chapter 267: Prohibition of Abusing the Deceased without a valid Legal reason approved by Shariah.
Chapter 268: Prohibition of Maligning.
Chapter 269: Prohibition of Nursing Rancor and Enmity.
Chapter 270: Prohibition of Envy.
Chapter 271: Prohibition of Spying on Muslims and to be Inquisitive about Others.
Chapter 272: Prohibition of Suspicion.
Chapter 273: Prohibition of Despising Muslims.
Chapter 274: Prohibition of Rejoicing over another's Trouble.
Chapter 275: Prohibition of Deriding ones Lineage.
Chapter 276: Prohibition of Deceiving others.
Chapter 277: Prohibition of the Treachery and Breaking one\'s Covenant.
Chapter 278: Prohibition of Recounting of Favors.
Chapter 279: Prohibition of Arrogance and Oppression.
Chapter 280: Prohibition of Breaking ties and Relationships.
Chapter 281: Prohibition of two Holding Secret Counsel to the Exclusion of Conversing together a Third.
Chapter 282: Prohibition of Cruelty.
Chapter 283: Prohibition of Chastisement with Fire.
Chapter 284: Prohibition of Procrastinating by a Rich Person to Fulfill his Obligation.
Size
51,467
Duration
54:53
Downloaded
190
Listened
72
51. 51. Riyad As Saliheen: Chapter: 285-300 Hadith: 1612-1654 Posted Date
0-0-2014
Chapter 285 : Undesirability of giving a Gift and then ask back for it .
Chapter 286 : Prohibition of devouring the Property of an Orphan .
Chapter 287 : Prohibition of taking Ar-Riba (The Usury) .
Chapter 288 : Prohibition of Show-off .
Chapter 289 : Things not to be Considered as Showing off .
Chapter 290 : Prohibition of gazing at women and Beardless Handsome Boys except in Exigency .
Chapter 291 : Prohibition of Meeting a non-Mahram Woman in Seclusion .
Chapter 292 : Prohibition for Men and Women apeing one another .
Chapter 293 : Prohibition of following the Manners of Satan and Disbelievers .
Chapter 294 : Forbidding to Dye Hair Black .
Chapter 295 : On Prohibition of Shaving a part of Head .
Chapter 296 : Prohibition of Wearing False Hair, Tattooing and Filling of Teeth .
Chapter 297 : Prohibition of Plucking Grey Hairs .
Chapter 298 : Prohibition of using the right hand for cleaning after toilet without a valid reason .
Chapter 299 : Undesirability of Wearing one Shoe or Sock .
Chapter 300 : Prohibition of Leaving the Fire Burning .
Size
37,989
Duration
40:31
Downloaded
208
Listened
113
52. 52. Riyad As Saliheen: Chapter: 301-320 Hadith: 1655-1724 Posted Date
0-0-2014
Chapter 302: Prohibition of Bewailing the Deceased;
Chapter 303: Prohibition of Consultation with Soothsayers;
Chapter 304: Forbiddance of Believing in Ill Omens;
Chapter 305: Prohibition of Drawing Portraits;
Chapter 306: Prohibition of Keeping a Dog except as a Watchdog or Hunting;
Chapter 307: Undesirability of Hanging Bells round the Necks of Animals;
Chapter 308: Undesirability of Riding a Camel which eats Animals waste;
Chapter 309: Prohibition of Spitting in the Mosque;
Chapter 310: Undesirability of Quarrelling or Raising voices in the Mosque;
Chapter 311: Undesirability of Entering the Mosque after Eating raw Onion or Garlic;
Chapter 312: Undesirability of Sitting with Erected Legs during Friday Sermon;
Chapter 313: Prohibition of having a Hair cut or paring ones nail during the first ten days of Dhul-Hijjah for one who intends to Sacrifice an Animal;
Chapter 314: Prohibition of Swearing in the name of anything besides Allah;
Chapter 315: Illegality of Swearing Falsely;
Chapter 316: Desirability of Expiating the Oath taken by a Person who afterwards Breaks it for a better Alternative;
Chapter 317: Expiation of Oaths;
Chapter 318: Abomination of Swearing in Transaction;
Chapter 319: About Begging in the Name of Allah;
Chapter 320: Prohibition of Addressing somebody as The King of Kings;
Size
46,700
Duration
49:48
Downloaded
184
Listened
69
53. 53. Riyad As Saliheen: Chapter: 321-350 Hadith: 1725-1770 Posted Date
0-0-2014
Chapter 331: Prohibition of Describing the Charms of a Woman to a man without a valid reason approved by the Shariah;
Chapter 332: Abomination of saying: Forgive
Chapter 333: Abomination of saying: What
Chapter 334: Abomination of Holding Conversation after Isha (Night) Prayer;
Chapter 335: Prohibition of Refusal by a Woman when her Husband calls her to his Bed;
Chapter 336: Prohibition of Observing an Optional Saum (Fast) by a Woman without the Permission of her Husband;
Chapter 337: Prohibition of raising one's Head before the Imam;
Chapter 338: Prohibition of Placing the hands on the sides during As-Salat (The Prayer);
Chapter 339: Abomination of Joining As-Salat (The Prayer) when the Food is ready or when one is in desperate need to answer the call of Nature;
Chapter 340: Prohibition of raising one's Eyes towards the sky during As-Salat (The Prayer);
Chapter 341: Undesirability of Glancing in one Direction of the other during Prayer;
Chapter 342 Prohibition of facing the Graves during Salat (Prayer);
Chapter 343: Prohibition of passing in front of a Worshipper while he is offering Salat (Prayer);
Chapter 344: Undesirability of offering optional Prayer after the announcement of Iqamah;
Chapter 345: Abomination of Selecting Friday for Fasting;
Chapter 346: Prohibition of Extending Fast beyond one Day;
Chapter 347: Prohibition of Sitting on the Graves;
Chapter 348: Prohibition of Plastering and Building over the Graves;
Chapter 349: Prohibition for a Slave to run away from his Master;
Chapter 350: Undesirability of Intercession in Hudud;
Size
31,936
Duration
34:03
Downloaded
168
Listened
68
54. 54. Riyad As Saliheen: Chapter: 351-369 Hadith: 1771-1807 Posted Date
0-0-2014
Chapter 351: Prohibition of Relieving Nature on the Paths;
Chapter 352: Prohibition of Urinating into Stagnant Water;
Chapter 353: Prohibition of giving preference to Children over one another in giving Gifts, etc.;
Chapter 354: Prohibition of Mourning beyond Three Days (For Women);
Chapter 355: Prohibition of Malpractices in Commerce;
Chapter 356: Prohibition of Squandering Wealth;
Chapter 357: Prohibition of Pointing with a Weapon at another Brother in Faith;
Chapter 358: Undesirability of Leaving the Mosque without offering Salat (Prayer) after the Adhan has been Proclaimed;
Chapter 359: Undesirability of Rejecting the Gift of Perfume;
Chapter 360: Undesirability of Praising a Person in his Presence;
Chapter 361: Undesirability of departing from or coming to a Place stricken by a Epidemic;
Chapter 362: Prohibition of Magic;
Chapter 363: Prohibition of Carrying the Qur\'an into the Land of Enemy;
Chapter 364: Prohibition of using Utensils made of Gold and Silver;
Chapter 365: Prohibition of Wearing Saffron-Colored Dress;
Chapter 366: Prohibition of observing silence from Dawn till Night;
Chapter 367: Prohibition of attributing wrong Fatherhood;
Chapter 368: Prohibition of doing that which Allah and His Messenger have Prohibited;
Chapter 369: Expiation for the violation of Commandments of Allah;
Size
41,083
Duration
43:48
Downloaded
225
Listened
101
55. 55. Riyad As Saliheen: Chapter: 370 Hadith: 1808-1868 Posted Date
0-0-2014
Chapter 370: Ahadith about Dajjal and Portents of the Hour; Size
80,974
Duration
01:26:21
Downloaded
247
Listened
120
56. 56. Riyad As Saliheen: Chapter: 371-372 Hadith: 1869-1896 Posted Date
0-0-2014
Chapter 371: Seeking Forgiveness.
Chapter 372: Some of the Bounties which Allah has prepared for the Believers in Paradise
Size
31,605
Duration
33:42
Downloaded
423
Listened
292