பரிபூரணமான முஸ்லிம்

பரிபூரணமான முஸ்லிம் யாரெனில் அவருடைய கரம், நாவு கொண்டு மற்ற முஸ்லிம்கள் நிம்மதி பெற்றிருக்க வேண்டும். இன்னும் முஹாஜிர் (நாடு துறப்பவர்) யாரெனில் அல்லாஹ் எதைவிட்டும் தடுத்துள்ளானோ அதை விட்டும் தவிர்ந்து இருப்பவராவார்


No articles in this category...