குர்ஆன் தமிழ் தர்ஜுமா
அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)
1. அல்ஃபாத்திஹா (தோற்றுவாய்)
Posted Date
21/08/06
Size
218
Duration
1:45
Downloaded
16187
Listened
21101
2. அல் பகரா (பசு மாடு)
Posted Date
21/08/06
Size
35,611
Duration
04:50:46
Downloaded
8173
Listened
6685
3. ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
17,145
Duration
02:19:36
Downloaded
3532
Listened
2084
4. அன்னிஸாவு (பெண்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
17,772
Duration
02:24:43
Downloaded
3058
Listened
2053
5. அல் மாயிதா (ஆகாரம்) (உணவு மரவை)
Posted Date
21/08/06
Size
14,766
Duration
02:00:15
Downloaded
2088
Listened
982
6. அல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
Posted Date
21/08/06
Size
15,675
Duration
02:07:38
Downloaded
1918
Listened
715
7. அல் அஃராஃப் ;(சிகரங்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
18,682
Duration
02:32:08
Downloaded
1693
Listened
582
8. அல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த பொருள்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,067
Duration
49:24
Downloaded
1595
Listened
500
9. அத் தவ்பா (மனம் வருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
11,907
Duration
01:36:58
Downloaded
2079
Listened
1098
10. யூனுஸ் (நபி)
Posted Date
21/08/06
Size
8,764
Duration
01:11:22
Downloaded
1894
Listened
698
11. ஸுரத்து ஹுது
Posted Date
21/08/06
Size
9,220
Duration
01:15:04
Downloaded
1677
Listened
459
12. ஸுரத்துத் யூஸுஃப்
Posted Date
21/08/06
Size
8,480
Duration
01:09:08
Downloaded
1583
Listened
550
13. அர் ரஃது (இடி)
Posted Date
21/08/06
Size
4,313
Duration
35:08
Downloaded
1398
Listened
432
14. ஸுரத்து இப்ராஹீம்
Posted Date
21/08/06
Size
4,443
Duration
36:09
Downloaded
1405
Listened
479
15. அல் ஹிஜ்ர் (மலைப்பாறை)
Posted Date
21/08/06
Size
3,565
Duration
29:00
Downloaded
1288
Listened
336
16. அந் நஹ்ல் (தேனி)
Posted Date
21/08/06
Size
9,953
Duration
81:03
Downloaded
1315
Listened
437
17. பனீ இஸ்ராயீல் (இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
7,848
Duration
01:03:53
Downloaded
1367
Listened
402
18. அல் கஹ்ஃபு (குகை)
Posted Date
21/08/06
Size
8,039
Duration
01:05:28
Downloaded
1682
Listened
811
19. ஸுரத்து மர்யம்
Posted Date
21/08/06
Size
5,585
Duration
45:28
Downloaded
1368
Listened
439
20. ஸுரத்து தாஹா
Posted Date
21/08/06
Size
7,231
Duration
58:51
Downloaded
1281
Listened
349
21. ஸுரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,374
Duration
51:53
Downloaded
1265
Listened
293
22. ஸுரத்துல் ஹஜ்
Posted Date
21/08/06
Size
6,525
Duration
53:08
Downloaded
1236
Listened
296
23. ஸுரத்துல் முஃமினூன் (விசுவாசிகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
5,767
Duration
46:57
Downloaded
1132
Listened
265
24. ஸுரத்துந் நூர் (பேரொளி)
Posted Date
21/08/06
Size
7,273
Duration
59:14
Downloaded
1319
Listened
370
25. அல் ஃபுர்ஃகான் (பிரித்தறிவித்தல்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,820
Duration
39:15
Downloaded
1197
Listened
237
26. ஸுரத்துந் நம்லி(எறும்புகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,159
Duration
50:09
Downloaded
1148
Listened
254
27. ஸுரத்துல் கஸஸ் (வரலாறுகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
7,597
Duration
01:01:52
Downloaded
1173
Listened
250
28. ஸுரத்துல் அன்கபூத் (சிலந்திப் பூச்சி)
Posted Date
21/08/06
Size
5,336
Duration
43:26
Downloaded
1114
Listened
227
29. ஸுரத்துர் ரூம் (ரோமானியப் பேரரசு)
Posted Date
21/08/06
Size
4,229
Duration
34:25
Downloaded
1121
Listened
258
30. ஸுரத்து லுக்மான்
Posted Date
21/08/06
Size
2,718
Duration
22:07
Downloaded
1060
Listened
261
31. ஸுரத்துஸ் ஸஜ்தா (சிரம் பணிதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,841
Duration
14:58
Downloaded
1203
Listened
316
32. ஸுரத்துல் அஹ்ஜாப் (சதிகார அணியினர்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,662
Duration
54:15
Downloaded
1057
Listened
230
33. ஸுரத்துஸ் ஸபா
Posted Date
21/08/06
Size
4,428
Duration
36:01
Downloaded
1064
Listened
249
34. ஸுரத்து ஃபாத்திர் (படைப்பவன்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,120
Duration
35:31
Downloaded
1102
Listened
283
35. ஸுரத்து யாஸீன்
Posted Date
21/08/06
Size
3,870
Duration
31:31
Downloaded
2145
Listened
1433
36. அஸ் ஸாஃப்ஃபாத் (அணிவகுப்புகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,791
Duration
39:00
Downloaded
1025
Listened
215
37. ஸுரத்து ஸாத்
Posted Date
21/08/06
Size
3,967
Duration
32:17
Downloaded
961
Listened
188
38. ஸுரத்துஜ்ஜுமர் (கூட்டங்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,069
Duration
49:25
Downloaded
1045
Listened
204
39. ஸுரத்துல் முஃமின் (ஈமான் கொண்டவர்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,440
Duration
52:25
Downloaded
1120
Listened
268
40. ஸுரத்து ஹாமீம் ஸஜ்தா
Posted Date
21/08/06
Size
4,331
Duration
35:14
Downloaded
1032
Listened
181
41. ஸுரத்துஷ் ஷ_றா (கலந்தாலோசித்தல்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,141
Duration
33:42
Downloaded
1033
Listened
180
42. ஸுரத்துஜ் ஜுக்ருஃப் (பொன் அலங்காரம்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,328
Duration
35:15
Downloaded
1001
Listened
221
43. ஸுரத்துத் துகான் (புகை)
Posted Date
21/08/06
Size
1,970
Duration
16:02
Downloaded
978
Listened
238
44. ஸுரத்துல் ஜாஸியா (முழந்தாளிடுதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,497
Duration
20:20
Downloaded
984
Listened
168
45. ஸுரத்துல் அஹ்காஃப் (மணல் திட்டுகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
3,473
Duration
28:15
Downloaded
991
Listened
186
46. ஸுரத்து முஹம்மது(ஸல்)
Posted Date
21/08/06
Size
3,192
Duration
26:00
Downloaded
991
Listened
227
47. ஸுரத்துல் ஃபத்ஹ் (வெற்றி)
Posted Date
21/08/06
Size
3,323
Duration
27:04
Downloaded
1016
Listened
190
48. ஸுரத்துல் ஹுஜுராத் (அறைகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,040
Duration
16:36
Downloaded
1009
Listened
186
49. ஸுரத்து ஃகாஃப்
Posted Date
21/08/06
Size
1,940
Duration
15:48
Downloaded
1060
Listened
293
50. அத் தாரியாத் (புழுதியைக் கிளப்பும் காற்றுகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,880
Duration
15:18
Downloaded
952
Listened
186
51. அத் தூர் (மலை)
Posted Date
21/08/06
Size
1,572
Duration
12:47
Downloaded
947
Listened
182
52. அந் நஜ்ம் (நட்சத்திரம்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,784
Duration
14:30
Downloaded
962
Listened
186
53. அல் கமர் (சந்திரன்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,948
Duration
15:51
Downloaded
967
Listened
201
54. அர் ரஹ்மான் (அளவற்ற அருளாளன்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,259
Duration
18:21
Downloaded
1453
Listened
639
55. அல் வாகிஆ (மாபெரும் நிகழ்ச்சி)
Posted Date
21/08/06
Size
2,119
Duration
17:14
Downloaded
1229
Listened
415
56. அல் ஹதீத்(இரும்பு)
Posted Date
21/08/06
Size
2,981
Duration
24:15
Downloaded
932
Listened
192
57. அல் முஜாதலா (தர்க்கித்தல்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,412
Duration
19:39
Downloaded
911
Listened
172
58. அல் ஹஷ்ர் (ஒன்று கூட்டுதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,324
Duration
18:55
Downloaded
927
Listened
165
59. அல் மும்தஹினா (பரிசோதித்தல்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,417
Duration
15:39
Downloaded
921
Listened
167
60. அஸ் ஸஃப்ஃபு (அணிவகுப்பு)
Posted Date
21/08/06
Size
2,969
Duration
08:59
Downloaded
928
Listened
147
61. அல் ஜுமுஆ (வெள்ளிக் கிழமை)
Posted Date
21/08/06
Size
8,959
Duration
06:50
Downloaded
1137
Listened
278
62. அல் முனாஃபிஃகூன் (நயவஞ்சகர்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
9,657
Duration
07:23
Downloaded
957
Listened
160
63. அத் தஃகாபுன் (நஷ்டம்)
Posted Date
21/08/06
Size
13,210
Duration
10:06
Downloaded
1023
Listened
253
64. அத் தலாஃக் (விவாகரத்து)
Posted Date
21/08/06
Size
15,760
Duration
12:02
Downloaded
1033
Listened
242
65. அத் தஹ்ரீம் (விலக்குதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
14,394
Duration
11:00
Downloaded
937
Listened
177
66. அல் முல்க் (ஆட்சி)
Posted Date
21/08/06
Size
17,127
Duration
13:05
Downloaded
1105
Listened
296
67. அல் கலம் (எழுதுகோல்)
Posted Date
21/08/06
Size
18,403
Duration
14:03
Downloaded
988
Listened
167
68. அல் ஹாஃக்ஃகா (நிச்சயமானது)
Posted Date
21/08/06
Size
15,852
Duration
12:06
Downloaded
932
Listened
164
69. அல் மஆரிஜ் (உயர்வழிகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
13,483
Duration
10:18
Downloaded
1002
Listened
185
70. நூஹ்
Posted Date
21/08/06
Size
13,210
Duration
10:05
Downloaded
1027
Listened
215
71. அல் ஜின்னு (ஜின்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
16,338
Duration
12:28
Downloaded
1045
Listened
270
72. அல் முஸ்ஸம்மில் (போர்வை போர்த்தியவர்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,211
Duration
09:09
Downloaded
962
Listened
223
73. அல் முத்தஸ்ஸிர் (போர்த்திக்கொண்டிருப்பவர்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,906
Duration
12:02
Downloaded
927
Listened
160
74. அல் கியாமா (மறுமை நாள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,853
Duration
07:39
Downloaded
1069
Listened
304
75. அத் தஹ்ர் (காலம்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,750
Duration
11:23
Downloaded
1043
Listened
205
76. அல் முர்ஸலாத் (அனுப்பப்படுபவை)
Posted Date
21/08/06
Size
12,147
Duration
09:17
Downloaded
945
Listened
159
77. அந் நபா (பெரும் செய்தி)
Posted Date
21/08/06
Size
10,264
Duration
07:50
Downloaded
1026
Listened
229
78. அந் நாஜிஆத் (பறிப்பவர்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
10,993
Duration
08:24
Downloaded
933
Listened
171
79. அபஸ (கடு கடுத்தார்)
Posted Date
21/08/06
Size
8,746
Duration
06:40
Downloaded
957
Listened
229
80. அத் தக்வீர் (சுருட்டுதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,256
Duration
04:46
Downloaded
939
Listened
180
81. அல் இன்ஃபிதார் (வெடித்துப் போதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,556
Duration
03:28
Downloaded
891
Listened
159
82. அல் முதஃப்ஃபிஃபீன் (நிறுவையில் மோசம் செய்தல்)
Posted Date
21/08/06
Size
9,778
Duration
07:28
Downloaded
957
Listened
181
83. அல் இன்ஷிகாக் (பிளந்து போதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,165
Duration
04:42
Downloaded
964
Listened
163
84. அல் புரூஜ் (கிரகங்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,043
Duration
04:36
Downloaded
973
Listened
175
85. அல் அஃலா (மிக்க மேலானவன்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,495
Duration
03:26
Downloaded
1008
Listened
215
86. அல் காஷியா (மூடிக் கொள்ளுதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
5,558
Duration
04:14
Downloaded
993
Listened
213
87. அல் ஃபஜ்ரி (விடியற்காலை)
Posted Date
21/08/06
Size
8,017
Duration
06:07
Downloaded
959
Listened
207
88. அல் பலத் (நகரம்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,525
Duration
03:27
Downloaded
1041
Listened
201
89. அஷ் ஷம்ஸ் (சூரியன்)
Posted Date
21/08/06
Size
3,979
Duration
03:02
Downloaded
890
Listened
302
90. அல் லைல் (இரவு)
Posted Date
21/08/06
Size
4,920
Duration
03:45
Downloaded
1014
Listened
228
91. அள் ளுஹா (முற்பகல்)
Posted Date
21/08/06
Size
3,219
Duration
02:27
Downloaded
949
Listened
234
92. அலம் நஷ்ரஹ் (விரிவாக்கல்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,883
Duration
01:25
Downloaded
953
Listened
218
93. அத் தீன் (அத்தி)
Posted Date
21/08/06
Size
2,369
Duration
01:48
Downloaded
989
Listened
231
94. அல் அலஃக் (இரத்தக்கட்டி)
Posted Date
21/08/06
Size
4,343
Duration
03:19
Downloaded
993
Listened
269
95. அல் கத்ரி (கண்ணியமிக்க இரவு)
Posted Date
21/08/06
Size
1,883
Duration
01:26
Downloaded
1101
Listened
220
96. அல் பய்யினா (தெளிவான ஆதாரம்)
Posted Date
21/08/06
Size
5,193
Duration
03:58
Downloaded
1015
Listened
245
97. அஜ் ஜில்ஜால் (அதிர்ச்சி)
Posted Date
21/08/06
Size
2,491
Duration
01:53
Downloaded
1297
Listened
671
98. அல் ஆதியாத்தி (வேகமாகச் செல்லுபவை)
Posted Date
21/08/06
Size
2,855
Duration
02:10
Downloaded
1036
Listened
224
99. அல்காரிஆ (திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி)
Posted Date
21/08/06
Size
2,551
Duration
01:56
Downloaded
1063
Listened
254
100. அத் தகாஸ{ர் (பேராசை)
Posted Date
21/08/06
Size
2,217
Duration
01:41
Downloaded
1089
Listened
306
101. அல் அஸ்ரி (காலம்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,246
Duration
00:57
Downloaded
1042
Listened
258
102. அல் ஹுமஜா (புறங்கூறல்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,369
Duration
01:48
Downloaded
1063
Listened
278
103. அல் ஃபீல் (யானை)
Posted Date
21/08/06
Size
1,549
Duration
01:11
Downloaded
1034
Listened
253
104. குறைஷின் (குறைஷிகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,398
Duration
01:04
Downloaded
1063
Listened
251
105. அல் மாஊன் (அற்பப் பொருட்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,974
Duration
01:30
Downloaded
1026
Listened
247
106. அல் கவ்ஸர் (மிகுந்த நன்மைகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,033
Duration
00:46
Downloaded
1107
Listened
303
107. அல் காஃபிரூன் (காஃபிர்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,640
Duration
01:15
Downloaded
1162
Listened
340
108. அந் நஸ்ர் (உதவி)
Posted Date
21/08/06
Size
699
Duration
01:05
Downloaded
1158
Listened
351
109. அல் லஹப் (ஜுவாலை)
Posted Date
21/08/06
Size
1,489
Duration
01:08
Downloaded
1154
Listened
283
110. அல் இஃக்லாஸ் (ஏகத்துவம்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,094
Duration
00:49
Downloaded
1437
Listened
500
111. அல் ஃபலக் (அதிகாலை)
Posted Date
21/08/06
Size
1,549
Duration
01:11
Downloaded
1492
Listened
571
112. அந் நாஸ் (மனிதர்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,671
Duration
01:16
Downloaded
2257
Listened
1527