Tamil Islamic Media

S.No. Title Size (KB) கால அளவு Listen Save
அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)
1 அல்ஃபாத்திஹா (தோற்றுவாய்) 2181:45
2 அல் பகரா (பசு மாடு) 35,61104:50:46
3 ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்) 17,14502:19:36
4 அன்னிஸாவு (பெண்கள்) 17,77202:24:43
5 அல் மாயிதா (ஆகாரம்) (உணவு மரவை) 14,76602:00:15
6 அல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்) 15,67502:07:38
7 அல் அஃராஃப் ;(சிகரங்கள்) 18,68202:32:08
8 அல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த பொருள்கள்) 6,06749:24
9 அத் தவ்பா (மனம் வருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்) 11,90701:36:58
10 யூனுஸ் (நபி) 8,76401:11:22
11 ஸுரத்து ஹுது 9,22001:15:04
12 ஸுரத்துத் யூஸுஃப் 8,48001:09:08
13 அர் ரஃது (இடி) 4,31335:08
14 ஸுரத்து இப்ராஹீம் 4,44336:09
15 அல் ஹிஜ்ர் (மலைப்பாறை) 3,56529:00
16 அந் நஹ்ல் (தேனி) 9,95381:03
17 பனீ இஸ்ராயீல் (இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்) 7,84801:03:53
18 அல் கஹ்ஃபு (குகை) 8,03901:05:28
19 ஸுரத்து மர்யம் 5,58545:28
20 ஸுரத்து தாஹா 7,23158:51
21 ஸுரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்) 6,37451:53
22 ஸுரத்துல் ஹஜ் 6,52553:08
23 ஸுரத்துல் முஃமினூன் (விசுவாசிகள்) 5,76746:57
24 ஸுரத்துந் நூர் (பேரொளி) 7,27359:14
25 அல் ஃபுர்ஃகான் (பிரித்தறிவித்தல்) 4,82039:15
26 ஸுரத்துந் நம்லி(எறும்புகள்) 6,15950:09
27 ஸுரத்துல் கஸஸ் (வரலாறுகள்) 7,59701:01:52
28 ஸுரத்துல் அன்கபூத் (சிலந்திப் பூச்சி) 5,33643:26
29 ஸுரத்துர் ரூம் (ரோமானியப் பேரரசு) 4,22934:25
30 ஸுரத்து லுக்மான் 2,71822:07
31 ஸுரத்துஸ் ஸஜ்தா (சிரம் பணிதல்) 1,84114:58
32 ஸுரத்துல் அஹ்ஜாப் (சதிகார அணியினர்) 6,66254:15
33 ஸுரத்துஸ் ஸபா 4,42836:01
34 ஸுரத்து ஃபாத்திர் (படைப்பவன்) 4,12035:31
35 ஸுரத்து யாஸீன் 3,87031:31
36 அஸ் ஸாஃப்ஃபாத் (அணிவகுப்புகள்) 4,79139:00
37 ஸுரத்து ஸாத் 3,96732:17
38 ஸுரத்துஜ்ஜுமர் (கூட்டங்கள்) 6,06949:25
39 ஸுரத்துல் முஃமின் (ஈமான் கொண்டவர்) 6,44052:25
40 ஸுரத்து ஹாமீம் ஸஜ்தா 4,33135:14
41 ஸுரத்துஷ் ஷ_றா (கலந்தாலோசித்தல்) 4,14133:42
42 ஸுரத்துஜ் ஜுக்ருஃப் (பொன் அலங்காரம்) 4,32835:15
43 ஸுரத்துத் துகான் (புகை) 1,97016:02
44 ஸுரத்துல் ஜாஸியா (முழந்தாளிடுதல்) 2,49720:20
45 ஸுரத்துல் அஹ்காஃப் (மணல் திட்டுகள்) 3,47328:15
46 ஸுரத்து முஹம்மது(ஸல்) 3,19226:00
47 ஸுரத்துல் ஃபத்ஹ் (வெற்றி) 3,32327:04
48 ஸுரத்துல் ஹுஜுராத் (அறைகள்) 2,04016:36
49 ஸுரத்து ஃகாஃப் 1,94015:48
50 அத் தாரியாத் (புழுதியைக் கிளப்பும் காற்றுகள்) 1,88015:18
51 அத் தூர் (மலை) 1,57212:47
52 அந் நஜ்ம் (நட்சத்திரம்) 1,78414:30
53 அல் கமர் (சந்திரன்) 1,94815:51
54 அர் ரஹ்மான் (அளவற்ற அருளாளன்) 2,25918:21
55 அல் வாகிஆ (மாபெரும் நிகழ்ச்சி) 2,11917:14
56 அல் ஹதீத்(இரும்பு) 2,98124:15
57 அல் முஜாதலா (தர்க்கித்தல்) 2,41219:39
58 அல் ஹஷ்ர் (ஒன்று கூட்டுதல்) 2,32418:55
59 அல் மும்தஹினா (பரிசோதித்தல்) 4,41715:39
60 அஸ் ஸஃப்ஃபு (அணிவகுப்பு) 2,96908:59
61 அல் ஜுமுஆ (வெள்ளிக் கிழமை) 8,95906:50
62 அல் முனாஃபிஃகூன் (நயவஞ்சகர்கள்) 9,65707:23
63 அத் தஃகாபுன் (நஷ்டம்) 13,21010:06
64 அத் தலாஃக் (விவாகரத்து) 15,76012:02
65 அத் தஹ்ரீம் (விலக்குதல்) 14,39411:00
66 அல் முல்க் (ஆட்சி) 17,12713:05
67 அல் கலம் (எழுதுகோல்) 18,40314:03
68 அல் ஹாஃக்ஃகா (நிச்சயமானது) 15,85212:06
69 அல் மஆரிஜ் (உயர்வழிகள்) 13,48310:18
70 நூஹ் 13,21010:05
71 அல் ஜின்னு (ஜின்கள்) 16,33812:28
72 அல் முஸ்ஸம்மில் (போர்வை போர்த்தியவர்) 2,21109:09
73 அல் முத்தஸ்ஸிர் (போர்த்திக்கொண்டிருப்பவர்) 2,90612:02
74 அல் கியாமா (மறுமை நாள்) 1,85307:39
75 அத் தஹ்ர் (காலம்) 2,75011:23
76 அல் முர்ஸலாத் (அனுப்பப்படுபவை) 12,14709:17
77 அந் நபா (பெரும் செய்தி) 10,26407:50
78 அந் நாஜிஆத் (பறிப்பவர்கள்) 10,99308:24
79 அபஸ (கடு கடுத்தார்) 8,74606:40
80 அத் தக்வீர் (சுருட்டுதல்) 6,25604:46
81 அல் இன்ஃபிதார் (வெடித்துப் போதல்) 4,55603:28
82 அல் முதஃப்ஃபிஃபீன் (நிறுவையில் மோசம் செய்தல்) 9,77807:28
83 அல் இன்ஷிகாக் (பிளந்து போதல்) 6,16504:42
84 அல் புரூஜ் (கிரகங்கள்) 6,04304:36
85 அல் அஃலா (மிக்க மேலானவன்) 4,49503:26
86 அல் காஷியா (மூடிக் கொள்ளுதல்) 5,55804:14
87 அல் ஃபஜ்ரி (விடியற்காலை) 8,01706:07
88 அல் பலத் (நகரம்) 4,52503:27
89 அஷ் ஷம்ஸ் (சூரியன்) 3,97903:02
90 அல் லைல் (இரவு) 4,92003:45
91 அள் ளுஹா (முற்பகல்) 3,21902:27
92 அலம் நஷ்ரஹ் (விரிவாக்கல்) 1,88301:25
93 அத் தீன் (அத்தி) 2,36901:48
94 அல் அலஃக் (இரத்தக்கட்டி) 4,34303:19
95 அல் கத்ரி (கண்ணியமிக்க இரவு) 1,88301:26
96 அல் பய்யினா (தெளிவான ஆதாரம்) 5,19303:58
97 அஜ் ஜில்ஜால் (அதிர்ச்சி) 2,49101:53
98 அல் ஆதியாத்தி (வேகமாகச் செல்லுபவை) 2,85502:10
99 அல்காரிஆ (திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி) 2,55101:56
100 அத் தகாஸ{ர் (பேராசை) 2,21701:41
101 அல் அஸ்ரி (காலம்) 1,24600:57
102 அல் ஹுமஜா (புறங்கூறல்) 2,36901:48
103 அல் ஃபீல் (யானை) 1,54901:11
104 குறைஷின் (குறைஷிகள்) 1,39801:04
105 அல் மாஊன் (அற்பப் பொருட்கள்) 1,97401:30
106 அல் கவ்ஸர் (மிகுந்த நன்மைகள்) 1,03300:46
107 அல் காஃபிரூன் (காஃபிர்கள்) 1,64001:15
108 அந் நஸ்ர் (உதவி) 69901:05
109 அல் லஹப் (ஜுவாலை) 1,48901:08
110 அல் இஃக்லாஸ் (ஏகத்துவம்) 1,09400:49
111 அல் ஃபலக் (அதிகாலை) 1,54901:11
112 அந் நாஸ் (மனிதர்கள்) 1,67101:16
Warning!

Please keep in mind that ANY translation of the Qur'an will most definitely contain errors. In its natural language (Arabic), the Qur'an is the direct Word of Allah (God) to mankind through the prophet Muhammad (peace be upon him). Any translation of the Qur'an no longer retains that 'official' and perfect status, however it can be tremendously helpful to beginning students wanting to learn more about Islam.

We would strongly encourage those want to learn about Islam to purchase a hardcopy of the Qur'an but with the following conditions:

  • get one with commentary (tafseer)
  • make sure the tafseer is scholarly (e.g. references to reasons behind a verse, references to hadith and sunnah, etc.)