பிஸ்மில்லாஹ் விளக்கவுரை
முஹம்மது இஸ்மாயில் ஹஸனி M.A., M.Phil
1. "பிஸ்மில்லாஹ்...." விளக்கவுரை (பாகம் 3)
எந்த ஒரு செயலையும் தொடங்குவதற்கு முன் பிஸ்மில்லாஹ் சொல்வதின் அவசியம் ஏன்? "பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மா னிர்ரஹீம்" என்பதின் உட்கருத்து என்ன? Posted Date
20/12/06
Size
5,382
Duration
43:50
Downloaded
2992
Listened
2228
2. "பிஸ்மில்லாஹ்...." விளக்கவுரை (பாகம் 2)
எந்த ஒரு செயலையும் தொடங்குவதற்கு முன் பிஸ்மில்லாஹ் சொல்வதின் அவசியம் ஏன்? "பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மா னிர்ரஹீம்" என்பதின் உட்கருத்து என்ன? Posted Date
19/12/06
Size
4,988
Duration
40:38
Downloaded
2168
Listened
1017
3. "பிஸ்மில்லாஹ்...." விளக்கவுரை (பாகம் 1)
எந்த ஒரு செயலையும் தொடங்குவதற்கு முன் பிஸ்மில்லாஹ் சொல்வதின் அவசியம் ஏன்? "பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மா னிர்ரஹீம்" என்பதின் உட்கருத்து என்ன? Posted Date
19/12/06
Size
5,868
Duration
47:47
Downloaded
3141
Listened
2547