சூரா பாத்திஹா விள‌க்க‌வுரை
முஹம்மது இஸ்மாயில் ஹஸனி M.A., M.Phil
1. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 12)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,380
Duration
47:10
Downloaded
2071
Listened
2110
2. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 11)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,365
Duration
47:07
Downloaded
1060
Listened
448
3. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 10)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,388
Duration
47:12
Downloaded
904
Listened
274
4. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 09)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,291
Duration
46:47
Downloaded
863
Listened
202
5. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 08)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
6,768
Duration
27:55
Downloaded
844
Listened
189
6. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 07)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
7,356
Duration
30:21
Downloaded
890
Listened
190
7. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 06)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
24/09/07
Size
9,692
Duration
01:02:35
Downloaded
890
Listened
228
8. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 05)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
24/09/07
Size
6,499
Duration
41:58
Downloaded
909
Listened
180
9. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 04)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
9,999
Duration
01:04:34
Downloaded
962
Listened
449
10. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 03)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
6,537
Duration
42:12
Downloaded
1048
Listened
343
11. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 02)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
6,381
Duration
51:59
Downloaded
1366
Listened
478
12. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 01)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
4,358
Duration
35:29
Downloaded
2131
Listened
2049