சூரா பாத்திஹா விள‌க்க‌வுரை
முஹம்மது இஸ்மாயில் ஹஸனி M.A., M.Phil
1. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 12)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,380
Duration
47:10
Downloaded
2043
Listened
2079
2. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 11)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,365
Duration
47:07
Downloaded
1047
Listened
444
3. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 10)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,388
Duration
47:12
Downloaded
898
Listened
272
4. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 09)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,291
Duration
46:47
Downloaded
857
Listened
200
5. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 08)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
6,768
Duration
27:55
Downloaded
837
Listened
185
6. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 07)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
7,356
Duration
30:21
Downloaded
883
Listened
189
7. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 06)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
24/09/07
Size
9,692
Duration
01:02:35
Downloaded
884
Listened
226
8. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 05)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
24/09/07
Size
6,499
Duration
41:58
Downloaded
900
Listened
178
9. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 04)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
9,999
Duration
01:04:34
Downloaded
956
Listened
447
10. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 03)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
6,537
Duration
42:12
Downloaded
1040
Listened
341
11. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 02)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
6,381
Duration
51:59
Downloaded
1359
Listened
476
12. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 01)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
4,358
Duration
35:29
Downloaded
2115
Listened
2039