சூரா பாத்திஹா விள‌க்க‌வுரை
முஹம்மது இஸ்மாயில் ஹஸனி M.A., M.Phil
1. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 12)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,380
Duration
47:10
Downloaded
2092
Listened
2139
2. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 11)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,365
Duration
47:07
Downloaded
1065
Listened
454
3. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 10)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,388
Duration
47:12
Downloaded
909
Listened
278
4. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 09)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,291
Duration
46:47
Downloaded
869
Listened
206
5. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 08)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
6,768
Duration
27:55
Downloaded
852
Listened
192
6. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 07)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
7,356
Duration
30:21
Downloaded
896
Listened
192
7. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 06)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
24/09/07
Size
9,692
Duration
01:02:35
Downloaded
899
Listened
231
8. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 05)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
24/09/07
Size
6,499
Duration
41:58
Downloaded
914
Listened
184
9. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 04)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
9,999
Duration
01:04:34
Downloaded
968
Listened
452
10. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 03)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
6,537
Duration
42:12
Downloaded
1055
Listened
345
11. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 02)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
6,381
Duration
51:59
Downloaded
1376
Listened
482
12. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 01)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
4,358
Duration
35:29
Downloaded
2144
Listened
2061