S.No. Title Size (KB) கால அளவு Listen Save
முஹம்மது இஸ்மாயில் ஹஸனி M.A., M.Phil
1 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 11-12 (11-Oct-2015) 42,87201:13:05
2 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 1-2 (16-Aug-2015) 37,49253:24
3 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 13-15 (18-Oct-2015) 47,47801:20:57
4 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 16-19 (25-Oct-2015) 51,43301:13:11
5 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 20 (01-Nov-2015) 51,35401:27:13
6 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 21-22 (15-Nov-2015) 37,34101:03:21
7 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 22-23 (29-Nov-2015) 18,27331:10
8 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 24-26 (13-Dec-2015) 27,25455:13
9 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 26-வரலாறு (20-Dec-2015) 30,31043:06
10 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 27 (03-Jan-2016) 47,74801:07:56
11 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 28-29 (10-Jan-2016) 35,17559:43
12 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 30-32 (17-Jan-2016) 38,61754:56
13 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 33-35 (31-Jan-2016) 19,83401:06:55
14 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 3-4 (23-Aug-2015) 38,78955:14
15 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 36-37 (14-Feb-2016) 16,33001:09:27
16 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 36-37 (7-Feb-2016) 15,07601:04:06
17 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 37-39 (6-Mar-2016) 7,65801:04:52
18 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 38-39 (28-Feb-2016) 16,38601:09:52
19 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 38-40 (13-Mar-2016) 14,41101:01:16
20 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 40-41 (27-Mar-2016) 8,20101:09:55
21 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 40-43 (20-Mar-2016) 7,73801:04:42
22 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 41-42 (03-Apr-2016) 15,90301:07:38
23 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 42-43 (10-Apr-2016) 22,01601:05:20
24 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 43 (17-Apr-2016) 16,33201:09:28
25 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 44 (24-Apr-2016) 16,25201:09:07
26 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 45 (01-May-2016) 16,65901:10:59
27 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 46-47 (08-May-2016) 13,55457:12
28 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 47 (30-May-2016) 16,07901:08:33
29 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 47/2 (10-Jul-2016) 10,36158:50
30 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 48-49 (17-Jul-2016) 10,35658:48
31 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 49-50 (24-Jul-2016) 10,68758:18
32 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 5 (06-Sep-2015) 40,15301:12:39
33 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50 (31-Jul-2016) 10,52159:44
34 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50,51 (4-Dec-2016)51 17,67501:15:04
35 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50/2 (7-Aug-2016) 15,75401:06:52
36 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-10 (9-Oct-2016) 13,37201:16:03
37 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-11 (16-Oct-2016) 13,02301:14:03
38 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-12 (24-Oct-2016) 14,00301:19:37
39 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-13 (6-Nov-2016) 17,22501:13:09
40 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-14 (20-Nov-2016) 16,79401:11:18
41 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-15 (27-Nov-2016) 14,64901:02:09
42 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-3 (14-Aug-2016) 15,57001:06:05
43 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-4 (21-Aug-2016) 15,70001:06:38
44 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-5 (28-Aug-2016) 13,95659:12
45 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-6 (4-Sep-2016) 17,41401:13:57
46 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-7 (11-Sep-2016) 18,44401:18:21
47 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-8 (18-Sep-2016) 19,89301:2432
48 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 50-9 (25-Sep-2016) 18,91801:20:22
49 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 51 (12-Dec-2016) 12,79301:12:19
50 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 51-2 (25-Dec-2016) 21,28701:30:29
51 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 51-3 20,72101:28:04
52 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 51-4 19,40301:22:26
53 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 51-5 18,42001:18:15
54 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 52 14,65801:02:11
55 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 53,54 15,66401:06:29
56 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 55,56 (5-Feb-2017) 11,37201:04:41
57 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 56,57, 58 (12-Feb-2017) 11,32601:04:25
58 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 58, 59 (19-Feb-2017) 15,17501:04:24
59 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 59 (26-Feb-2017) 15,80101:07:04
60 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 59,60 (5-Mar-2017) 16,21101:09:09
61 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 6 (13-Sep-2015) 38,27401:09:08
62 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 60,61 (12-Mar-2017) 17,25901:13:38
63 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 60,61-2 (19-Mar-2017) 16,23701:08:56
64 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 60,61-3 (26-Mar-2017) 16,36601:09:03
65 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 60,61-4 (2-Apr-2017) 16,56601:20:20
66 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 60,61-5 (9-Apr-2017) 16,96401:12:02
67 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 60,61-6 (16-Apr-2017) 17,08401:12:32
68 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 60-62 (23-Apr-2017) 16,42301:10:03
69 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 61-62 (30-Apr-2017) 16,30501:09:13
70 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 61-62_2 (7-May-2017) 16,18301:08:42
71 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 63-65 (21-May-2017) 16,02601:08:21
72 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 64-65 (09-Jul-2017) 17,08858:19
73 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 66-68 (16-Jul-2017) 13,58857:58
74 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 66-68 (23-Jul-2017) 13,18801:04:35
75 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 66-68-3 (30-Jul-2017) 15,36201:05:12
76 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 67-68 (06-Aug-2017) 15,46201:05:37
77 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 68-69 (13-Aug-2017) 13,83458:40
78 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 69 (20-Aug-2017) 10,75345:32
79 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 69-70 (03-Sep-2017) 14,32401:00:46
80 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 69-70-2 (17-Sep-2017) 15,11001:04:07
81 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 7 (20-Sep-2015) 45,41501:17:06
82 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 70 (24-Sep-2017) 14,32401:00:06
83 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 70-71 (08-Oct-2017) 18,03601:16:36
84 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 71 (15-Oct-2017) 15,63801:06:43
85 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 72-73 (29-Oct-2017) 17,75701:15:45
86 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 72-73-2 (05-Nov-2017) 17,59501:15:04
87 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 72-73-3 (12-Nov-2017) 16,47401:09:56
88 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 73 (19-Nov-2017) 18,15101:17:06
89 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 73-1 (3-Dec-2017) 3,28826:33
90 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 73-2 (10-Dec-2017) 22,51501:36:03
91 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 74-75_1 (17-Dec-2017) 17,61301:14:48
92 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 74-75_2 (24-Dec-2017) 14,79001:02:45
93 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 74-75_3 (31-Dec-2017) 21,39501:31:17
94 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 74-75_4 (14-Jan-2018) 17,14301:13:07
95 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 76 (21-Jan-2018) 17,79101:15:54
96 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 76_2 (28-Jan-2018) 18,14101:17:03
97 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 76_3 (4-Feb-2018) 13,01955:12
98 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 76_4 (11-Feb-2018) 16,90201:11:46
99 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 76-77 (25-Feb-2018) 16,53301:10:32
100 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 77-78 (4-Mar-2018) 16,72901:11:02
101 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 77-79 (11-Mar-2018) 16,94301:11:56
102 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 79-80 (18-Mar-2018) 15,97701:07:49
103 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 8 (27-Sep-2015) 48,12201:22:03
104 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 80 (25-Mar-2018) 16,25901:09:01
105 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 81 (1-Apr-2018) 16,39101:09:35
106 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 81-82 (8-Apr-2018) 16,14801:08:33
107 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 82-83 (15-Apr-2018) 16,94801:11:58
108 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 83 (22-Apr-2018) 16,84701:11:52
109 யாஸீன் விளக்கவுரை: ஆயத்: 9-10 (04-Oct-2015) 44,95001:16:43