Tamil Islamic Media

S.No. Title Size (KB) கால அளவு Listen Save
அரபி பைத்
1 அல்லாஹு அல்லாஹு அல்லாஹு அல்லாஹ் 7,44530:43
2 அல்லாஹு லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் 6,63227:21
3 நபி யுன் நபி (ஜைன் பிகா) 81203:21
காஜா முயீனுத்தீன் பாகவி
1 யா நபி ஸலாமலைக்கும் 1,23005:04