அபூபக்கர் உஸ்மானி A.U.


மவ்லானா அல்ஹாஜ் A.U.அபூபக்கர் உஸ்மானி ஹள்ரத்.
மஸ்ஜித் மஹ்மூத் பாலவாக்கம், சென்னை.