ஹைதரலி ஆலிம் மிஸ்பாஹி S.S.


ஹைதரலி ஆலிம் மிஸ்பாஹி S.S.ஹைதரலி ஆலிம் மிஸ்பாஹி S.S. (மேலப்பாளையம்))
முதல்வர், உஸ்மானிய அரபிக் கல்லூரி, மேலப்பளையம்.